ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดดารเรียนรู้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/ภาควิชา                      :  บัณฑิตวิทยาลัย   สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Learning Management2

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อ    : ค.ม. (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Master of Education (Curriculum and Learning Management)
ชื่อย่อ    : M. Ed. (Curriculum and Learning Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
เป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
6.3  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2555วันที่  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555
6.4  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2 /2555    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555
6.5  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 3 /2555  วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ.  2555
6.6  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่  9 / 2555 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.  2555
6.7  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  4 / 2555   วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ.  2555
6.8  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่  5 / 2555 วันที่ 28  พฤษภาคมพ.ศ.  2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1  ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
8.2  อาจารย์สอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
8.3  นักวิจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
8.4  นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
8.5  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1  ผลกระทบจากนโยบายทางการศึกษา
          ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่กำหนดมาตรการหลักในการผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ซึ่งการปฏิรูปทางการศึกษามีทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง การปฏิรูปการบริหารจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร  และการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลัก ให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งนโยบายทางด้านการศึกษา ยังส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในการค้นหาองค์ความรู้ นอกจากนั้นการศึกษาต่อก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของนโยบายทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
10.2 สถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก  รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องผลักดันตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตนเองเข้าสู่สังคมฐานความรู้อย่างแท้จริง บุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีการนำวิทยาการใหม่ๆ ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1  การพัฒนาหลักสูตร
          หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ครูปฏิบัติงานอยู่  มีความยืดหยุ่น  สามารถใช้ได้กับครูผู้สอนในทุกวิชา ทุกกลุ่มสาระ และเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำหรับเนื้อหาและทักษะสำคัญที่ต้องการพัฒนา  คือความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการวิจัย  รวมทั้งความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงด้วยกระบวนการวิจัย
11.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
          พันธกิจสำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้นับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
 12.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น  ได้แก่
ไม่มี
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
12.3  การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทำหน้าที่กำกับดูแล  และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.1  ปรัชญาและความสำคัญ
         หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กับศาสตร์อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีคุณลักษณะ  ดังนี้
  1.2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2.2  มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำหรับการเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีคุณภาพ
  1.2.3  มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ศาสตร์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
  1.2.4  มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆในชุมชน
Empty section. Edit page to add content here.

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
      เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1  ประเมินรายละเอียดของรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร
2.2  ประเมินข้อสอบและผลงานของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดของรายวิชา
2.3  การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนนระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
      1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพื่อให้เข้าใจบทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ
1.3  กำหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
     2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2  จัดให้มีการศึกษาดูงาน  การเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  และการเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2.3  จัดทำเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
2.4  จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
2.5  จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

 1. การบริหารหลักสูตร
      1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2  มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา
1.3  มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา การรายงานการดำเนินงานของรายวิชา และการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกำหนดเวลา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
    2.1 การบริหารงบประมาณ
            บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตำรา วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
     2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมและ
แหล่งการเรียนรู้
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์ศึกษาในชุมชนต่างๆ  สถานศึกษาในสังกัดต่างๆ
แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
      นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
      2.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
               บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาสำรวจและประเมินความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารตำราเรียน และสื่ออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารคณาจารย์
     3.1 การรับอาจารย์ใหม่
            3.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ประกาศและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา
3.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
            การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ เพื่อติดตามการใช้หลักสูตร และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
   3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
           3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชาและความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3.3.3 จัดทำแผนการสอนล่วงหน้าและเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากร สายสนับสนุนการเรียนการสอน
     4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
             บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
             บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการอบรม การศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
     5.1 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
            5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  และการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  การสร้างเครื่องมือวิจัย  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผล  การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5.1.2 มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
   5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา
            กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ขอทราบวิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
     6.1 ความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานบริหารจัดการการศึกษา
            มีการสำรวจความต้องการศึกษาต่อและการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลพบว่า ปัจจุบันเป็นช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)    มีการปฏิรูปทางการศึกษาทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง  การบริหารจัดการ    การปฏิรูปหลักสูตร  รวมทั้งการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งนโยบายทางด้านการศึกษายังส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในการค้นหาองค์ความรู้    ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายของการศึกษาต่อของบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มุ่งหมายจะพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นโอกาสสำคัญ ในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและสังคม
     6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีตัวบ่งชี้ที่  1 – 5  ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  และมีจำนวนตังบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่  6  – 12)     ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า  ร้อยละ80  ของตัวบ่งชี้รวม   

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบคำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน การสัมมนา การเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาคการศึกษา  การสัมมนา และการนำเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
   1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
           การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ประธานสาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรซึ่งมีหมวดวิชาสัมพันธ์  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ( วิชาบังคับ และวิชาเลือก ) และจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะได้ติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมดำเนินการต่อไปนี้
     2.1  โดยนักศึกษาและอาจารย์
             2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปัจจุบัน และบัณฑิต
2.1.2  วางแผนหลักสูตรประเมินหลักสูตรอย่างมีระบบ
2.1.3  ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
    2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
             คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของผู้เรียน  ผู้สำเร็จการศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพื่อประกอบการประเมิน
    2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต
            2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยสำรวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา  และหรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
2.3.2  ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น สถานประกอบการ  ชุมชน

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
      การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 การประกันคุณภาพและหลักสูตร ข้อ  7  มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1  คน  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ  การศึกษา  เป็นระยะๆ  อย่างน้อยทุกๆ  3  ปี  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องทุก  5  ปี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
     จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.