ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดดารเรียนรู้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/ภาควิชา                      :  บัณฑิตวิทยาลัย   สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Learning Management2

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ชื่อย่อ    : ค.ม. (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  : Master of Education (Curriculum and Learning Management)
ชื่อย่อ    : M. Ed. (Curriculum and Learning Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
เป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
6.3  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2555วันที่  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555
6.4  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2 /2555    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555
6.5  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 3 /2555  วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ.  2555
6.6  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่  9 / 2555 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.  2555
6.7  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  4 / 2555   วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ.  2555
6.8  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่  5 / 2555 วันที่ 28  พฤษภาคมพ.ศ.  2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1  ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
8.2  อาจารย์สอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
8.3  นักวิจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
8.4  นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
8.5  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1  ผลกระทบจากนโยบายทางการศึกษา
          ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่กำหนดมาตรการหลักในการผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ซึ่งการปฏิรูปทางการศึกษามีทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง การปฏิรูปการบริหารจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร  และการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลัก ให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งนโยบายทางด้านการศึกษา ยังส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในการค้นหาองค์ความรู้ นอกจากนั้นการศึกษาต่อก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของนโยบายทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
10.2 สถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก  รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องผลักดันตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตนเองเข้าสู่สังคมฐานความรู้อย่างแท้จริง บุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีการนำวิทยาการใหม่ๆ ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1  การพัฒนาหลักสูตร
          หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ครูปฏิบัติงานอยู่  มีความยืดหยุ่น  สามารถใช้ได้กับครูผู้สอนในทุกวิชา ทุกกลุ่มสาระ และเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำหรับเนื้อหาและทักษะสำคัญที่ต้องการพัฒนา  คือความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการวิจัย  รวมทั้งความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงด้วยกระบวนการวิจัย
11.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
          พันธกิจสำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้นับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
 12.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น  ได้แก่
ไม่มี
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
12.3  การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทำหน้าที่กำกับดูแล  และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.1  ปรัชญาและความสำคัญ
         หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กับศาสตร์อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีคุณลักษณะ  ดังนี้
  1.2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2.2  มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำหรับการเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีคุณภาพ
  1.2.3  มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ศาสตร์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
  1.2.4  มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆในชุมชน
Empty section. Edit page to add content here.

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
      เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1  ประเมินรายละเอียดของรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร
2.2  ประเมินข้อสอบและผลงานของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดของรายวิชา
2.3  การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนนระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
      1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพื่อให้เข้าใจบทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ
1.3  กำหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
     2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2  จัดให้มีการศึกษาดูงาน  การเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  และการเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2.3  จัดทำเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
2.4  จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
2.5  จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

 1. การบริหารหลักสูตร
      1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2  มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา
1.3  มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา การรายงานการดำเนินงานของรายวิชา และการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกำหนดเวลา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
    2.1 การบริหารงบประมาณ
            บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตำรา วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
     2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมและ
แหล่งการเรียนรู้
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์ศึกษาในชุมชนต่างๆ  สถานศึกษาในสังกัดต่างๆ
แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
      นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
      2.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
               บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาสำรวจและประเมินความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารตำราเรียน และสื่ออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารคณาจารย์
     3.1 การรับอาจารย์ใหม่
            3.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ประกาศและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา
3.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
            การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ เพื่อติดตามการใช้หลักสูตร และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
   3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
           3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชาและความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3.3.3 จัดทำแผนการสอนล่วงหน้าและเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากร สายสนับสนุนการเรียนการสอน
     4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
             บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
             บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการอบรม การศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
     5.1 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
            5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  และการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  การสร้างเครื่องมือวิจัย  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผล  การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5.1.2 มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
   5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา
            กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ขอทราบวิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
     6.1 ความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานบริหารจัดการการศึกษา
            มีการสำรวจความต้องการศึกษาต่อและการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลพบว่า ปัจจุบันเป็นช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)    มีการปฏิรูปทางการศึกษาทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง  การบริหารจัดการ    การปฏิรูปหลักสูตร  รวมทั้งการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งนโยบายทางด้านการศึกษายังส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในการค้นหาองค์ความรู้    ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายของการศึกษาต่อของบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มุ่งหมายจะพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นโอกาสสำคัญ ในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและสังคม
     6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีตัวบ่งชี้ที่  1 – 5  ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  และมีจำนวนตังบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่  6  – 12)     ที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า  ร้อยละ80  ของตัวบ่งชี้รวม   

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบคำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน การสัมมนา การเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาคการศึกษา  การสัมมนา และการนำเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
   1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
           การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ประธานสาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรซึ่งมีหมวดวิชาสัมพันธ์  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ( วิชาบังคับ และวิชาเลือก ) และจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะได้ติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมดำเนินการต่อไปนี้
     2.1  โดยนักศึกษาและอาจารย์
             2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปัจจุบัน และบัณฑิต
2.1.2  วางแผนหลักสูตรประเมินหลักสูตรอย่างมีระบบ
2.1.3  ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
    2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
             คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของผู้เรียน  ผู้สำเร็จการศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพื่อประกอบการประเมิน
    2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต
            2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยสำรวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา  และหรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
2.3.2  ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น สถานประกอบการ  ชุมชน

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
      การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 การประกันคุณภาพและหลักสูตร ข้อ  7  มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1  คน  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ  การศึกษา  เป็นระยะๆ  อย่างน้อยทุกๆ  3  ปี  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องทุก  5  ปี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
     จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
 

Copyright 2018 Japanese Cast Iron Teapots.